ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ
 

        ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของสตง.(แบบใหม่)และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง.ขึ้น ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้นแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ธันวาคมของทุกปี)นั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในรอบปีที่ผ่านมามีท้องถิ่นหลายที่ได้โดนสตง.ทักท้วงในการทำรายงานการควบคุมภายในผิดและทำให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาทสนใจสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ hmansc @ gmail.com หรือที่ เฟสบุ๊ค มสธ.ท้องถิ่นค่ะ            

เขียนโดย   คุณ มสธ.ท้องถิ่น

วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 11.04 น. [ IP : 182.52.50.203 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 1,734,205 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com